ជំនួយ:វណ្ណយុត្តិនិងការបញ្ចេញសំឡេងមន

ពីWiktionary

ការបញ្ចេញសំឡេងមន[កែប្រែ]

រវាងការសរសេរភាសាភូមានិងភាសាមន។
ភាសាភូមាគឺស្រដៀងនឹងភាសាមនហើយអក្ខរាវិរុទ្ធក៏ស្រដៀងគ្នាដែរដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នកុំធ្វើបាបនៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលវិគីនានុក្រម។ ប្រសិនបើអ្នកសរសេរអក្សរនៅលើវិគីនានុក្រមវាអាចជាកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធក្នុងការរៀនសូត្រសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះភាសា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ភាសាទាំងនេះសូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញភាសាកំណើតរបស់ពួកគេ។
  • មើលឃើញ: និមិត្តសញ្ញាសូរស័ព្ទមន
က Ka Kh̀a Ga Gha Nga
caˀ cʰaˀ cɛ̀ˀ ဇျ jh ɲɛ̀ˀ
taˀ tʰaˀ daˀ tʰɛ̀ˀ naˀ
taˀ tʰa tɛ̤ˀ tʰɛ̤ˀ nɛ̤ˀ
paˀ pʰaˀ pɛ̤ˀ pʰɛ̤ˀ mɛ̤ˀ
jɛ̤ˀ rɛ̤ˀ lɛ̤ˀ wɛ̤ˀ saˀ
haˀ laˀ ɓaˀ ʔaˀ bɛ̤ˀ
အာ ā i ဣဳ ɔe u ဥု ao
aye အဲ ai အော o အဴ āi အံ òm
အး ah
သုည
Ṣ̄ūny̒
ɲaˀ

မွဲ
Mạ̀w
ၜါ
Ba
ပိ
Pū̀

ပန်
Pxnd̒
မသုန်
Pa
S̄xn

တရဴ
Arao
ထပှ်
Happō
ဒစာံ
Hacān

ဒစိတ်
Haci