ជំនែង

ពីWiktionary

ព. ថ. ( ន. ) ការ​ជែង, ការ​ដណ្ដើម​ទៅ​ឲ្យ​បាន​នៅ​ពី​ខាង​មុខ​គេ : បើក​បរ​រថយន្ត កុំ​គប្បី​ឆ្លៀត​ប្រើ​ជំនែង​ដោយ​ខុស​របៀប​ច្បាប់ ។