ជំពូក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ចំពូក ឬ ជំពូក) ។