ជំរុញ

ពីWiktionary

( កិ. ) រុញ​ដោយ​តឿន​បង្ខំ, បង្ខំ​ដូច​គេ​រុញ : ជំរុញ​វា​បន្ដិច​ទៅ !