ជំរៅ

ដោយWiktionary
  1. ភូមិនៃសង្កាត់គោករកា
  2. ភូមិនៃឃុំកំពង់សឹង
  3. ភូមិនៃឃុំពារាម
  4. ភូមិនៃឃុំតាំងយ៉ាប