ជំរៅ

ដោយWiktionary
  1. ភូមិនៃសង្កាត់គោករកា
  2. ភូមិនៃឃុំកំពង់សឹង