ជំរំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទី​សម្រាប់​ជ្រក​អាស្រ័យ​បណ្ដោះ​អាសន្ន ធ្វើ​ដោយ​មែក​ឈើ ស្លឹក​ឈើ​ឬ​ចំបើង ។