ជ្រលង

ដោយWiktionary

( ន. ) ច្រក​ជ្រៅ​ជា​ផ្លូវ​ទឹក​មាន​ភ្នំ​ទាំង​ពីរ​ខាង ឬ ប្រឡាយ​ស្នាម​ផ្លូវ​ដើរ ឬ​ផ្លូវ​ទឹក : ដើរ​តាម​ជ្រលង​ដង​ភ្នំ, ទឹក​ហូរ​តាម​ជ្រលង ។