ជ្រាប់ថ្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃជប់វារី