ជ្រូក

ដោយWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ចតុប្បាទ​មួយ​ប្រភេទ ដែល​គេ​ចិញ្ចឹម​ក្នុង​ស្រុក ហៅ​ថា ជ្រូក​ស្រុក, ដែល​កើត​អាស្រ័យ​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ ហៅ​ថា ជ្រូក​ព្រៃ ។

  1. wild yam (Dioscorea oryzetorum)