ជ្វា

ដោយWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​កោះ​មួយ​ជា​ប្រទេស​រាប់​បញ្ចូល​ក្នុង​ភាគ​ផែន​ដី​អាស៊ី ។ ពួក​មនុស្ស​អ្នក​ប្រទេស​នោះ​ក៏​ហៅ ជ្វា ដែរ, មាន​ឆ្លង​មក​នៅ​ក្នុង​កម្ពុជរដ្ឋ​តាំង​ពី​យូរ​ហើយ ជាប់​ជា​ពូជ​វង្ស​ដរាប​មក​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ, តែ​ភាសា​សម្ដី​ក្លាយ​ឃ្លាត​អំពី​ភាសា​របស់​ពួក​ជ្វា​ដែល​នៅ​ក្

  1. sweet potato (Ipomea batatas); greater or winged yam (Dioscorea alata)
  2. ភូមិនៃឃុំភ្នំដិន