ឈប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង្អង់​នៅ​ស្ងៀម, លើក​លែង​ធ្វើ; លែង​ប្រព្រឹត្ត : វា​ឈប់​រៀន​ហើយ, ឈប់​សិន ចាំ​ខ្ញុំ​ផង !