ឈរ

ពីWiktionary

( កិ. ) ឋិត​ពេញ​ជំហរ ជើង​ជាន់​ត្រង់, ជា​ឈ្មោះ​ឥរិយាបថ​មួយ ក្នុង​ឥរិយាបថ​ទាំង ៤ គឺ ដើរ, ឈរ, អង្គុយ, ដេក ។ ស្ថិត​នៅ, នៅ​ស្ដី​ទី​រាជការ : រាជការ​ត្រូវ​ចាត់​លោក...ឲ្យ​ទៅ​ឈរ​ខែត្រ​ស្វាយរៀង; ខ្ញុំ​បាន​ឈរ​ធ្វើ​រាជការ​ទី​អភិបាល​ខែត្រ នៅ​ខែត្រ​កំពត​អស់ ៥ ឆ្នាំ ។ នៅ​ទ្រឹង​មិន​ឡើង​មិន​ចុះ, មិន​គ្រាន់​បើ​មិន​រឹត​ឡើង (ជំងឺ) : ជំងឺ​ឈរ​ឲ្យ​មើល​យូរ​ណាស់ មិន​គិត​រក​គ្រូ​មើល​គ្នា ។ គុ. ឬ ន. អក្សរ​ដែល​មាន​តួ​រាង​ត្រង់ : អក្សរ​ឈរ ។