ឈឺ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​ជំងឺ ។ កិ. ចាប់​ជំងឺ, ទទួល​រង​ជំងឺ ។ ឈឺ​ចិត្ត ក្ដៅ​ចិត្ត​ហាក់​ដូច​ជា​ពើត​ចាប់​ឈឺ​ផ្សា ។