ឈូករ័ត្ន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. sunflower
  2. ភូមិនៃឃុំភក្ដី
  3. ភូមិនៃឃុំចន្លាសដៃ