ឈើ

ពីWiktionary

( ន. ) អនុបាទិន្នកៈ​ពួក​មួយ មាន​ច្រើ​ន​ប្រភេទ ជាពួក​ធាតុ​រឹង ដុះ​លូត​លាស់​អាស្រ័យ​ឫស​ដែល​ចាក់​ចុះ​ស្រូប​យក​រស​ជាតិ​ផែន​ដី ទុក​ដូច​ជា​អាហារ​ឲ្យ​ចម្រើន​សាច់​ដើម មែក សម្បក ស្លឹក​ផ្កា ផ្លែ, ជា​ធាតុ​មាន​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​ធំ​ដល់​ពួក​មនុស្ស ...។

  1. ដំឡូងមី រឺ ដំឡូងគmanioc (Manihot esculenta)