ឈ្លក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​បរិវារ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ឈ្លី : ឈ្លក់​ឈ្លី ឬ ឈ្លី​ឈ្លក់ គឺ​ញក់​ញី ឬ ញី​ញក់, ទក់ទី ។

( កិ. ) ស្ទះ​ដង្ហើម​ដោយ​ឆួល​ចំហាយ, ដោយ​ទឹក : ឈ្លក់​ផ្សែង, ឈ្លក់​ម្ទេស, ឈ្លក់​ទឹក ។