ឈ្លី

ពីWiktionary

( កិ. ) ញី​ដោយ​ដៃ​ជាដើម ។ ឈ្លី​ឈ្លក់ (ម. ព. ឈ្លក់ ១ ប.) ។