ញច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ញោច, ទច់: ទៅ​កុំ​ញច់ (ប្រើ​ដោយ​ស្រុក) ។