ញញាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ញ័រ​កន្ត្រាក់​រឿយ​ៗ, ញាក់​រឿយ​ៗ ។ ញញាក់​ញញ័រ ដែល​ញ័រ​ញាក់​ទទ្រាក់​ទទ្រើក ។