ញញើត

ពីWiktionary

( កិ. ) រួញរា, ស្ទាក់​ស្ទើរ, ក្រែង : ខ្ញុំ​មិន​ហ៊ាន​ទៅ​ទេ ដូច​ជា​ញញើត​ណាស់ ។