ញញើម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ញញើត : ញញើត​ញញើម គឺ​ញញើត​ដោយ​ច្រើន ចេះ​តែ​ញញើត​ឡើង, សម្ដែង​អាការៈ​ញើប​ៗ ។