ញត្តិចតុត្ថកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ញ៉័ត-តិ-ចៈ-តុត-ថៈក័ម បា. ( ន. ) សង្ឃកម្ម​ដែល​មាន កម្ម​វាចា ៣ ដង ជា​គម្រប់ ៤ ដង​នឹង ញត្តិ គឺ​សង្ឃកម្ម​ដែល​ភិក្ខុ​សូត្រ​ញត្តិ​រួច​ហើយ មាន​សូត្រ​ប្រកាស​សេចក្ដី​នោះ បញ្ជាក់ ៣ ដង​ថែម​ទៀត​ដដែល​ៗ សម្រេច​ថា​ជា​ការ​ត្រឹម​ត្រូវ​ពិត​ប្រាកដ​ហើយ (ព. វិ. ពុ.) ។