ញត្តិទុតិយកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ញ៉័ត-តិ-ទុតិយ៉ៈ ក័ម បា. ( ន. ) សង្ឃកម្ម​ដែល​មាន កម្មវាចា ១ លើក ជា​គម្រប់​២​លើក​នឹង ញត្តិ​ គឺ​សង្ឃកម្ម​ដែល​មាន ញត្តិ ១​លើក កម្មវាចា ១​លើក ។ ព. វិ. ពុ.។ (ម. ព. ញត្តិ និង អនុស្សាវនា និង សង្ឃកម្ម ផង) ។