ញន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខ្ទុត (ព. អា.) ។