ញបៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) សន្សឹម​ៗ ព្រួញ​ខ្លួន​ដោយ​ខ្លាច ដោយ​ញញើត : ដើរ​ញប​ៗ (ម. ព. ញើប​ៗ ផង) ។