ញយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ជា កិ. វិ. ) រឿយ​ៗ : សុំ​ញយ, ទៅ​ញយ​ៗ ។ ញយ​ដង ច្រើន​ដង, ញឹក​ញយ ។