ញរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំកណ្ដោលដុំ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កណ្ដោលដុំ
  3. ឃុំនៃស្រុកកំពង់រោទិ៍
  4. ភូមិនៃឃុំញរ