ញាតិពន្ធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) relatives by affinity, alliance ចំណងគតិយុត្តិរវាងសហព័ន្ធម្ខាង និង ញាតិលោហិតរបស់សហព័ន្ធម្ខាងទៀត។ ឧ. ឪពុកម្ដាយក្មេក និង កូនប្រសាបងថ្លៃប្អូនថ្លៃ (ខាងប្ដី ឬ ខាងប្រពន្ធ)។ល។