ញាតិលោហិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) relatives by blood/consanguinity, parenté ញាតិដែលមានឈាមជ័រជាមួយគ្នា ដូចជា ឪពុក និងកូន ឬម្ដាយ និង កូនជាដើម។