ញាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ច្រក​ដោយ​រុក, ដោយ​ត្រសុក​សង្កត់​ឲ្យ​តឹង​ឲ្យ​ណែន : ញាត់​ផ្អក​ក្នុង​ក្រឡ, ញាត់​កម្ទេច​ក្រដាស​ក្នុង​បាវ ។