ញាត​ស្បាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ញៀត​ស្បាត) ។