ញាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) បន្ទាន់​ៗ ញឹក​ៗ, រន្ថាន់ : ដើរ​ជាប់​ជើង, និយាយ​ញាប់; ដំណើរ​ញាប់, សម្ដី​ញាប់, ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ រង្វើល, យាង​យាវ, មួយ​ៗ ។