ញីញញូញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ញញើត​ញញើម, ស្ទាក់​ស្ទើរ ។