ញីញញូញ

ដោយWiktionary

( កិ. ) ញញើត​ញញើម, ស្ទាក់​ស្ទើរ ។