ញឹក​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) រឿយ​ៗ : មក​ញឹក​ៗ ។