ញៀច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាប់​ស្លឹក​ត្រចៀក​អង្រង់ (ពាក្យ​ក្នុង​ល្បែង​លេង​បិទ​ពួន) : លេង​ឈ្នះ​បាន​ញៀច​ពួក​វា​ហើយ ។