ញេច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សង្កត់​ឈ្លេច​បំបែក, បំពៀច : ញេច​សង្កើច, ញេច​ចៃ ។