ញែក

ដោយWiktionary

( កិ. ) វែក​ចេញ, ផាត់​ចេញ, ចែក​ចេញ ។