ញែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) វែក​ចេញ, ផាត់​ចេញ, ចែក​ចេញ ។