ញោច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ខ្ញើច; លូក​ចេញ​ឬ​លូក​ចូល ។
  2. ( ន. ) រំពត់; របត់​ដែល​លូក​ចេញ​ឬ លូក​ចូល ។ សម្គាល់​របត់​នៅ​តាម​ទន្លេ ព្រែក ស្ទឹង ។