ញោម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( បុ. ស. ) ពាក្យ​សម្រាប់​បព្វជិត​ហៅ​មាតា​បិតា​បង្កើត​ឬ​មាតា​បិតា​ចិញ្ចឹម : ញោម​ប្រុស គឺ​ឪពុក, ញោមសិកា ឬ ញោម​ស្រី គឺ​ម្ដាយ; ឬ​ឧបាសក​ឧបាសិកា​ឯ​ទៀត​ៗ ដែល​មាន​ចំណាស់ ប្រហែល​នឹង​មាតា​បិតា​របស់​ខ្លួន បព្វជិត​ក៏​ហៅ ញោម បាន​ដែរ ។ ញោម​ញាតិ ឬ ញាតិ​ញោម ពាក្យ​សម្រាប់​បព្វជិត​ហៅ​ពួក​ឧបាសក​ទាយក​ដោយ​រួបរួម : វត្ត​នេះ មាន​ញាតិ​ញោម​ជើង​វត្ត​តិច​នាស់; សូម​ឲ្យ​ញាតិ​ញោម​ខំ​រៀន​ធម៌ កាន់​សីល ប្រព្រឹត្ត​សុចរិត តាំង​ចិត្ត​ស្លូត​ត្រង់​គ្រប់​គ្នា​ឡើង នឹង​បាន​សេចក្ដី​សុខ​ចម្រើន​កើន​ឡើង​ទៀត ។