ញោម​វត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឧបាសក​អ្នក​ចេញ​មុខ​ទំនុក​បម្រុង ផ្គត់ផ្គង់​វត្ត​អារាម​ណា​មួយ (ម. ព. អារាមិក​ជន ផង)។