ញោស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ទុំ​ជ្រុល​ហួស​ពី​ធម្មតា: ផ្លែ​ស្វាយ​ទុំ​ញោស ។ ដែល​ចាស់​គ្រាំ​គ្រា​ទ្រែមទ្រមខ្លាំង : ចាស់​ញោស ។ កិ. វិ. ដែល​ជ្រុស​ហួស​ប្រមាណ, ហួស​ហេតុ : ខឹង​ញោស, ស្ដី​ជេរ​បន្ទោស​ញោស​ពេក​ណាស់ ។