ញោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) វាយ​គោះ​ចុច​ដោយ​ចុង​ដំបង, ចុង​អន្លូង, ចុង​ញញួរ​ជាដើម ។ ព. ប្រ. គោះ, សំពង​ដោយ​សម្ដី : ត្រូវ​អញ​ញោះ​មួយ​ម៉ាត់​ទៅ គាត់​ច្រឡោត​តូង ។