ញំ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) បុក​ឬ​ទំពា​បន្ថើរ​ៗ, លំ​ៗ, ទំពា​ញំ​ៗ, បុក​ញំ​ៗ ។