ញ៉ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ល., ស. ( កិ. ) (ញ៉ម; យ៉ម “ព្រម, យល់​តាម”) ព្រម​ទទួល​ចាញ់, ចុះ​ចាញ់, បាក់​បប ថា​លែង​ហ៊ាន​ទៀត : មិន​ស៊ូ​ញ៉ម, ទទួល​ញ៉ម ។