ញ៉ាច់!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) ប៉ាច់; ពាក្យ​បន្លឺ​ដោយ​ភ្ញាក់​ភ្លាត់​មាត់, ជ្រលួស​មាត់ (ព. អា.) ។