ញ៉ាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដំបូល​ដែល​បន្សាប​ត​ពី​សំយាប​ផ្ទះ​ឬ​រោង​មក : ត​ញ៉ាប​ផ្ទះ, ត​ញ៉ាប​រោង ។