ញ៉ិកញ៉ក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​ង៉ិកង៉ក់ រម៉េះរម៉ោះ ដោយ​អាការ​មាយា (ច្រើន​និយាយ​ចំពោះ​តែ​ស្ត្រី ឬ​កូន​ក្មេង) : ដើរ​ញ៉ិកញ៉ក់; ដំណើរ​ញ៉ិកញ៉ក់, ឫក​ញ៉ិកញ៉ក់ (ម. ព. ញ៉ាំញ៉ើ ផង) ។