ញ៉ឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាប់​ច្បិច​យួរ​ឡើង : ញ៉ឹង​ត្រចៀក​ឆ្មា ។