ញ៉ឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ញ៉ិម) ។