ញ៉ុញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្រុញ : ញ៉ុញ​គំនិត ។